Synskadades Stiftelse Logotyp

Synskadades Stiftelse stadgar

Stadgar för Synskadades Stiftelse

Antagna den 12 oktober 2006

  • 1 Namn och bildande

Stiftelsens namn skall vara Synskadades Stiftelse, tidigare De Blindas Förenings Understödsstiftelse. Stiftelsen bildades 1954.

  • 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller Synskadades Riksförbund genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Riksförbund eller av Synskadades Riksförbund anvisad sammanslutning.

  • 3 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter. Synskadades Riksförbund utser 7 ledamöter och stiftelsens styrelse utser 2 ledamöter. I samband med utseendet av ledamot skall mandattiden för uppdraget fastställas.

Ordförande i Synskadades Riksförbund skall utses att vara styrelsens ordförande. Om denne inte åtar sig uppdraget, skall styrelsen utse annan ledamot till ordförande. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

  • 4 Revisorer

Stiftelsen skall ha två revisorer och två ersättare. En revisor och en ersättare skall vara auktoriserade.

Revisorerna utses av Synskadades Riksförbund.

  • 5 Räkenskaper och årsredovisning

Stiftelsens räkenskapsår avslutas den 31 december.

Styrelsens räkenskaper och årsredovisning skall avlämnas till revisorerna senast den 30 april.

Synskadades Stiftelses årsredovisning skall tillställas Synskadades Riksförbund.

  • 6 Stadgeändring

Synskadades Riksförbund må besluta om ändring av dessa stadgar. Ändring må dock inte göras av bestämmelserna om stiftelsens ändamål, ej heller av bestämmelserna i denna paragraf.