Att söka bidrag ur anknutna stiftelser för synskadade upp till 30 år

Information om bidrag ur stiftelser för personer upp till 30 års ålder med synnedsättning

Synskadades Stiftelse förvaltar från den 1 juli 2014 (tidigare förvaltare Specialpedagogiska skolmyndigheten) ett antal stiftelser som varje år delar ut olika former av bidrag till personer upp till 30 års ålder med synnedsättning. En synnedsättning innebär svårigheter att även med glasögon och god belysning läsa tryckt text, så kallad svartskrift, eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig.

Stiftelserna består av medel som testamenterats eller donerats av personer i något särskilt syfte. Bidrag kan bara delas ut om ansökan stämmer överens med stiftelsernas ändamål/syften.

Till vad och vem kan bidrag beviljas

Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar upp till 30 års ålder:

 • Utbildningsstipendier för studier över gymnasienivå i Sverige.
 • Utbildningsstipendier för studier utomlands.
 • Inköp av utrustning och material samt övrigt som syftar till att personen med synnedsättning kan etablera sig på arbetsmarknaden och som inte bekostas av stat, kommun eller landsting.
 • Inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och träningsredskap med mera.
 • Avgifter för musiklektioner, ridlektioner med mera.
 • Avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse, idrottstävlingar med mera.
 • Övrigt som Synskadades Stiftelse bedömer som angeläget.

 

Organisationer och institutioner som på olika sätt arbetar för barn och ungdomar med synnedsättning kan också beviljas bidrag.

Bidrag beviljas inte till:

 • Medicinsk vård och behandling eller hjälpmedel
 • Utlandsresor för rekreation eller av medicinska skäl
 • Motordrivna fordon
 • Möbler och husgeråd
 • Radio och TV, video
 • Datorutrustning
 • Mobiltelefon
 • Glasögon
 • Häst
 • Musikinstrument till förskolebarn.

 

Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.

Så söker du

För att söka bidrag ur stiftelserna ska du fylla i en särskild blankett.

Utbildningsstipendium söker du senast 30 april, våren innan läsåret som du söker för börjar. Övriga ansökningar kan skickas in löpande under året.

I ansökan ska du lämna namn på en referensperson vid Resurscenter syn. Om du inte har någon referensperson måste du bifoga ett läkarintyg, som visar vilken grad och typ av synnedsättning du har.

Beskriv ändamål, beräkning av kostnader och vilket belopp du söker i din ansökan.

Om ansökan gäller bidrag till musikinstrument ska den lärare som undervisar eleven skriva ett intyg som skickas med ansökan.

Om du tänker söka bidrag till tandemcykel ska du först kontakta landstinget. En kopia på det beslut landstinget tagit ska du sedan bifoga ansökan. I nuläget är egenavgiften för tandemcykel 3 000 kronor.

På ansökningsblanketten ska du också tala om ifall du sökt eller fått bidrag av någon annan till samma ändamål.

Beslut

Du kommer att få ett skriftligt besked om du blivit beviljad bidrag eller inte. I beskedet kan du läsa:

 • Hur mycket du eller din organisation får i bidrag
 • Vilket datum du senast måste rekvirera bidraget
 • Hur bidraget kommer att betalas ut
 • Eventuella villkor som är förknippade med bidraget.

 

Grundregeln är att bidraget betalas ut i efterskott mot redovisning av kvitton i original. Om bidraget kommer att betalas ut på annat sätt står det i beslutet.

Personuppgiftspolicy

Information om hur Stiftelsen hanterar personuppgifter finns beskrivet i Stiftelsen:s personuppgiftspolicy.

Genom underskrift på ansökan har sökanden tagit del av och godkänt hur personuppgifterna behandlas vid ansökan om bidrag.

Blankett ansökan bidrag/synstipendium upp till 30 år

För frågor är du välkommen att kontakta Synskadades Stiftelse,

Per-Arne Krantz, per-arne.krantz@irisforvaltning.se eller telefon 08-39 90 00.

Välkommen med din ansökan

Synskadades Stiftelse